Donica betonowa DB300

754,01  brutto

Opis

No­wo­cze­sny de­sign donicy betonowej DB300 z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej. Z od­po­wied­nio do­bra­ną ro­ślin­no­ścią pod­kre­śli ele­gan­cję i styl da­ne­go frag­men­tu prze­strze­ni.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Szerokość40cm
Głębokość40cm
Wysokość45cm
Resetuj wybór