Donica betonowa DB302

4 181,58  brutto

Opis

Donica betonowa DB302 to nasza największa kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Szerokość100cm
Głębokość100cm
Wysokość100cm
Resetuj wybór