Donica betonowa DB306

3 463,95  brutto

Opis

Donica betonowa DB306 jest wy­ko­na­na z be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­nego. Dzię­ki temu do­ni­ca ta na­bra­ła zu­peł­nie no­we­go, współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Roz­miar i waga do­ni­cy czy­ni donice betonową DB306 bar­dzo wy­trzy­ma­łym i sta­bil­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia prze­strze­ni pu­blicz­nej. Pro­sto­ta kształ­tu i jed­no­cze­sna ele­gan­cja, doda uro­ku umiesz­czo­nej w do­ni­cy ro­ślin­no­ści i uatrak­cyj­ni miej­ski kra­jo­braz.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica115cm
Wysokość80cm
Resetuj wybór