Donica betonowa DB335

390,18  brutto

Opis

Donica betonowa DB335 cie­ka­wie kom­po­nu­ją się z zie­le­nią oraz oto­cze­niem, sta­no­wiąc istot­ny ele­ment ulic na­szych miast. Przed skle­pem, ka­wiar­nią są ak­cen­tem wejść, two­rząc wi­zy­tów­kę obiek­tu, jego cha­rak­ter i kli­mat, przy­cią­ga­jąc es­te­tycz­nym wy­glą­dem oraz ory­gi­nal­no­ścią swo­jej fak­tu­ry.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica54cm
Wysokość28cm
Resetuj wybór