Betonowy kosz na śmieci KB310

1 283,46  brutto

Opis

Kosz betonowy KB310— to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sze ulicz­ne wy­ko­ny­wa­ne są w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość44cm
Głębokość38,1cm
Wysokość70cm
Pojemność45l
Resetuj wybór