Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesiące na drewno oraz 24 miesiące na pozostałe elementy od daty zakupu. Wyjątek stanowi okres gwarancji uwzględniony w ofercie, na podstawie której zostało złożone zamówienie.
 2. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń i wad powstałych na skutek:
  1. prac montażowych prowadzonych niezgodnie z instrukcją montażu,
  2. niewłaściwego transportu,
  3. celowych aktów wandalizmu dokonanych przez osoby trzecie,
  4. klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych wypadków losowych,
  5. niewłaściwego eksploatowania,
  6. wszelkie naturalne wady drewna takie jak pęcznienie się drewna, pęknięcia, sęki, pęcherze żywiczne,
  7. wady drewna, które nie są widoczne po montażu i nie wpływają na wartość użytkową produktu,
  8. zarysowania lub odpryski powłok malarskich, zaistniałe po dokonanym odbiorze produktu,
  9. uszkodzenia powłoki lakierniczej drewna i stali spowodowane zużyciem wyrobu powstałe,
  10. w trakcie eksploatacji: rysy, wytarcia powłok malarskich, odpryski, wgniecenia,
  11. uszkodzenia powstałe przez niewłaściwą konserwację, takie jak np. uszkodzenia powstałe,
  12. na skutek użycia ostrych narzędzi do czyszczenia produktu,
  13. uszkodzenia powstałe poprzez akty wandalizmu, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, chemikalia,
  14. naturalne wybarwienie się drewna spowodowane działaniem warunków atmosferycznych,
  15. pęknięcia drewna powstałe w wyniku zmiany objętości zastosowanego drewna względem warunków atmosferycznych, spowodowane warunkami klimatycznymi – drewno przy dużej wilgotności pęcznieje, a po zeschnięciu się drewna mogą powstać zauważalne pęknięcia, na powłoce drewna, które są naturalną cechą drewna niewynikającą z złej obróbki lub źle zabezpieczonej powłoki lakierniczej,
  16. widoczne wgniecenia drewna, które zostały pokryte powłoką malarską i nie wpływają, na przydatność do użytku,
  17. sinizna, pleśń, grzyb powstałe na powłoce elementów drewnianych olejowanych,
  18. różnice kolorystyczne wynikające z naturalnej struktury drewna. Nie podlegają także różnice kolorystyczne wynikłe z różnicy kolorów w ofercie katalogowej wynikające z przyczyn drukarskich oraz internetowej wynikające z indywidualnych ustawień monitora,
  19. flekowanie, szpachlowanie pęknięć oraz sęków będące przedłużeniem żywotności drewna,
  20. nieprawidłowy montaż (dotyczy produktów sprzedawanych w elementach i przeznaczonych do samodzielnego montażu),
  21. elementy drewniane niemalowane oraz impregnowane.

Naturalne jest występowanie nalotów tlenku żelaza na częściach metalowych elementów montażowych (śruby, nakrętki, itp.), a w przypadku części ze stali nierdzewnej – w miejscach łączeń elementów, na spawach itp. Naturalne występowanie nalotów tlenku żelaza na elementach metalowych, nie jest objęte gwarancją.

 1. Producent / dystrybutor uznaje w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy to znaczy:
  1. wady powstałe w trakcie procesu technologicznego,
  2. wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
 2. Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady:
  1. mikropęknięcia betonu będące skutkiem jego dojrzewania,
  2. ubytki górnej warstwy betonu będące efektem intensywnej eksploatacji,
  3. dopuszczalne przez Polskie Normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie produktów,
  4. wykwity w postaci białych nalotów,
  5. nierównomierne rozmieszczenie kruszywa ozdobnego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie przez zamawiającego:
  1. oryginały faktury zakupu,
  2. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
  3. udokumentowania przeprowadzonych prac konserwacyjnych.
 4. Warunki konserwacji elementów drewnianych – w trakcie eksploatacji na powierzchni drewna mogą pojawiać się pęknięcia struktury drewna o różnej szerokości i głębokości. Jest to wynik kurczenia się i pęcznienia drewna spowodowany warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materiałem higroskopijnym i żadna powłoka malarska nie zabezpieczy go przed wpływem warunków atmosferycznych. Aby walory estetyczne oraz użytkowe zostały zachowane należy dokonywać corocznej konserwacji co zapobiegnie przedwczesnemu zniszczeniu – wyjątkiem są produkty drewniane olejowane, które należy konserwować co 6 miesięcy lub gdy drewno zmatowieje, a kropla wody jest wchłaniana zamiast utrzymywać się na jego powierzchni. Obowiązek konserwacji oraz koszty z tym związane spoczywają na właścicielu – użytkowniku. Właściciel – użytkownik jest również zobowiązany do udokumentowania odbytej konserwacji.
  1. Należy systematycznie usuwać pojawiające się w bliskim otoczeniu zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie itp.).
  2. W przypadku zabrudzenia powierzchni elementów małej architektury ziemią, piaskiem, błotem, śniegiem lub innymi zanieczyszczeniami należy oczyścić je przy pomocy czystej, zimnej wody.
  3. W trakcie użytkowania elementów małej architektury należy dokonać comiesięcznego przeglądu łączeń śrubowych, wraz z ich dokręceniem, jeżeli jest to konieczne (dotyczy elementów zamocowanych do podłoża za pomocą kotew).
  4. Użytkownik/administrator obiektu obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację elementów małej architektury.
 5. Reklamację należy przesłać elektronicznie na adres: biuro@asklepios.com.pl.
 6. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania na piśmie. W przypadku konieczności oględzin termin ten może wydłużyć się o 7 dni.
 7. Kupujący powinien zawiadomić Producenta / Dystrybutora o wykryciu wady wyrobu w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie utraci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, zasady i sposób załatwienia reklamacji zostaną uzgodnione na piśmie.