Polityka prywatności

Polityka prywatności platformy internetowej zlokalizowanej pod adresem: https://eko-asklepios.pl/sklep/

 1. Kontakt z Administratorem i ważne pojęcia

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Małgorzata Jania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Asklepios Małgorzata Jania, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej ujawnionym w CEiDG pod adresem: ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin, NIP 8521068335, REGON 810801693.

Użytkownikiem Sklepu jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która uprzednio zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i korzysta z Serwisu, w szczególności poprzez składanie Zamówień.

Sklepem jest platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: https://eko-asklepios.pl  prowadzona przez Sprzedawcę (Administratora), na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika – do których wyłączne prawa, w tym również prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe), prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, przysługują Sprzedawcy.

Pozostałe pojęcia pisane wielką literą mają takie same znaczenie jakie nadano im w Regulaminie sklepu internetowego eko-asklepios.pl chyba, że niniejszy dokument stanowi inaczej.

Kontakt z Administratorem:

– listownie na adres wskazany powyżej,

– na adres poczty elektronicznej: biuro@asklepios.com.pl

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej jako RODO), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika będą przetwarzane odpowiednio w celu:

 1. zawarcia i wykonania Umowy, w tym również dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących prawidłowego wykonania zawartej Umowy,
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie,
 3. przekazywania informacji handlowych, w tym również przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) lub na wskazany numer telefonu, przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 4. wykonywania czynności marketingowych w zakresie oferowania usług lub towarów Administratora lub podmiotów trzecich za pośrednictwem Sklepu, w tym obejmujących określenia preferencji i potrzeb Użytkownika jak również w celu umożliwienia przedstawienia stosownej oferty w oparciu o tak określone preferencje i potrzeby Użytkownika, w tym również wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 5. w celu obsługi usługi Newsletter,
 6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika,
 7. dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również podejmowanie obrony w przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora,
 8. analizy aktywności Użytkowników oraz jej dokumentacji w celach statystycznych i archiwalnych,
 9. realizacji praw Administratora wynikających z przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych Użytkownika Sklepu Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, zgodnie z którym dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Ponadto Administrator – o ile okaże się to konieczne do świadczenia usług lub sprzedaży towarów przez Administratora– przetwarza dane osobowe gromadzone z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet). Administrator może również przetwarzać dane osobowe pozyskane od partnerów dystrybucyjnych lub podmiotów zewnętrznych Administratora, jeśli Użytkownik lub potencjalny Użytkownik dowiedział się o produktach i usługach Administratora lub podmiotów trzecich od pośrednika i wyraził mu zgodę na udostepnienie danych kontaktowych Administratorowi w celu zapoznania się z ofertą Administratora lub w celu zawarcia umowy.

 1. Kategorie przetwarzanych danych i sposób ich zbierania
 1. W celach wskazanych w pkt 2 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer kart kredytowej bądź debetowej lub innych informacji wykorzystywanych przez Użytkownika niezbędnych do dokonania płatności za towary lub usługi nabywane od Administratora,
  2. w przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą: firmy przedsiębiorstwa, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer REGON, numeru KRS, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer karty kredytowej bądź debetowej lub innych informacji wykorzystywanych przez Użytkownika niezbędnych do dokonania płatności za towary lub usługi nabywane od Administratora,
  3. inne dane osobowe, które są lub okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych.
 2. Informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, w tym adresy IP, zbierane są każdorazowo w czasie przeglądania przez Użytkownika zawartości Sklepu. Gromadzenie informacji i danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie następuje automatycznie, w oparciu o analizę logów dostępowych, takich jak: typ przeglądarki, systemu operacyjnego, data, czas, liczba odwiedzin oraz rodzaj przeglądanych treści.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu, bez podjęcia przez Użytkownika działań nakierowanych na złożenie zamówienia, nie wymaga podawania jego Danych osobowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania Umowy zawartej z Administratorem, w okresie poprzedzejącym ten moment, w momencie przeglądania Sklepu przez Użytkownika, a także w celach archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, zawierający umowę ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej – chyba, że zachodzą przypadki, o których mowa w pkt 6 niniejszego dokumentu.

 1. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych sprecyzowanego w niniejszym dokumencie, dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym przy realizacji celu przetwarzania, w tym w szczególności podmiotom obsługującym dokonywanie płatności za świadczone przez Administratora usługi lub oferowane przez niego towary,
 2. podmiotom osobowo bądź kapitałowo powiązanym z Administratorem,
 3. dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.
 4. innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym podjęciem z uczestnikiem współpracy gospodarczej, chociażby incydentalnej,
 5. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również tym podmiotom w przypadku podejmowania czynności zmierzających do obrony Administratora przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do tego podmiotu przez podmioty trzecie w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą,
 1. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dotyczą,
 6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłania swoich danych innemu administratorowi danych lub żądania przesłania swoich danych do innego administratora – chyba, że takie przekazanie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzania danych uczestnika jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony ważny interes Administratora,
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego.

W celu skorzystania ze swoich praw niezbędne jest skontaktowanie się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 

Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO nie może być realizowane w zakresie, w jakim przetwarzane dane będą niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w konsekwencji czego  nie podlegają zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które może wywołać wobec Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika – za wyjątkiem dokonywania płatności za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego dokonania zapłaty za świadczone usługi, oraz Plików Cookies, opisanych poniżej w pkt 10.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub świadczenia usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie Umowy i podjęcie współpracy z Administratorem. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

 1. Pliki Cookies
 1. Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę̨ internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat korzystania przez użytkownika ze tej strony. Zawierają one w szczególności (ale nie wyłącznie) adres IP przypisany do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub potencjalny Użytkownik lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Pliki Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się̨ bardziej przyjazna użytkownikowi. Pliki Cookie są nieszkodliwe dla komputera.
 2. Pliki Cookies, to istotny element działania strony internetowej, na której znajduje się Sklep. Głównym celem plików Cookies jest ulepszanie doświadczenia użytkowania przy korzystaniu ze Sklepu poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika. Pliki Cookies pomagają̨ między innymi, w identyfikacji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w zapamiętaniu jego preferencji w czasie korzystania ze Sklepu oraz podczas jego przyszłych wizyt, w realizacji złożonych zamówień w związku z zawartą Umową lub przyszłymi zawartymi Umowami. Informacje zebrana przez Cookies pozwala – ponadto ulepszać́ Sklep za pomocą̨ szacowanych danych, dotyczących statystyk i analiz użytkowania, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik lub potencjalny Użytkownik serwisu korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury oraz zawartości, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika czy przyśpieszenia wyszukiwania.
 3. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 4. W stosowanych w Sklepie plikach Cookies nie są przechowywane informacji, które mogłyby pomóc w identyfikacji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, czyli adresu, hasła, danych karty płatniczej lub innych danych dotyczących dokonywania płatności. Pliki Cookies nie są używane, aby kierować́ ogłoszenia reklamowe uzależnione od sposobu korzystania ze Sklepu ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na korzyść́ Administratora lub na korzyść́ osób trzecich.
 5. Użytkownik lub potencjalny Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby wyłączyć zapisywanie plików Cookies i usunąć pliki Cookies zapisane na jego urządzeniu. Jednak po zastosowaniu takich ustawień, możliwe, że Użytkownik lub potencjalny Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Sklepu, a korzystanie ze Sklepu może być mniej wydajne lub też Użytkownik lub potencjalny Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z któreś z usług lub towarów prezentowanych przez Administratora.